·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Secretaria

Expedició de títols


EXPEDICIÓ DE TÍTOLS

El procés de sol·licitud de títols acadèmics consta de les següents fases:
1. LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA.

 

  • Imprès de Sol·licitud de Títol.
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE.
  • Original i fotocòpia del butlletí de notes amb la nota mitjana.
  • Original i fotocòpia, si s’escau, del carnet de família nombrosa o monoparental, discapacitat o altres que donin dret a reducció de les taxes.

 

2. PAGAMENT DE LES TAXES:

Després de lliurar tota la documentació requerida, us facilitarem un full de taxa per realitzar el pagament del títol a qualsevol oficina de 'La Caixa'.

3. LLIURAMENT DEL REGUARD PROVISIONAL DEL TÍTOL.

Un cop fet el pagament, s'haurà de retornar a Secretaria el full de taxa validat per l'entitat bancària i us lliurarem el resguard provisional del títol acadèmic.

4. LLIURAMENT DEL TÍTOL.

Després d'un període aproximat de 2 anys, rebreu al vostre domicili una carta informativa perquè vingueu a recollir el vostre títol a l'Institut.