·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Professorat

Pla d'acció tutorial de batxillerat


Pla d'acció tutorial de batxillerat

D'acord amb la normativa que regula l'establiment de plans d'acció tutorial en els centres de secundària els objectius de caràcter general a assolir durant l'etapa amb aquesta eina d'intervenció són: - Proporcionar als estudiants la informació i orientació educativa adequada, personal, escolar, acadèmica i professional, d'acord amb les aptituds, les necessitats i els interessos que manifesten.

- Donar suport als tutors/es en el desenvolupament de la seva funció específica dintre del marc de l'acció educativa i formadora global de l’institut.

- Regular la planificació i organització de l'Acció Tutorial al llarg de les diferents etapes educatives.

Així, en el marc específic del Batxillerat, l’acció tutorial prendrà com a tasques preferents:

- Promocionar la integració i la participació de l´alumne/a en la vida del centre educatiu i del seu entorn.

- Portar a terme el seguiment acadèmic de cadascun dels alumnes, tant a nivell personal com en la relació que estableix amb el seu grup-classe. En aquesta tasca, a 2n de Batxillerat, prendrà una enorme importància la tutorització del Treball de Recerca.

- Facilitar l’orientació acadèmica, personal i professional, si escau de l’alumnat d’acord amb els seus interessos i capacitats.

- Millorar la cohesió social i potenciar la mediació com a eina per a resoldre conflictes entre l’alumnat.


Arxius: