·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Professorat

DOCUMENTS PER L'ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DELS CENTRES (Gestió del personal del centre)


Documents per l'organització i la gestió dels centres

Resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2018-2019 L'article 100 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu que l'Administració educativa ha de promoure i fomentar la capacitat de lideratge dels professionals de l'organització i la gestió dels centres educatius i l'oferta de serveis d'assessorament, orientació i suport per a la gestió de la innovació en l'àmbit educatiu, i ha de proposar i adoptar les mesures pertinents a aquests efectes.

Els documents per a l'organització i la gestió dels centres s'han agrupat en quatre grans àmbits, pensats en clau d'usuari: projecte educatiu de centre, currículum, organització del centre i gestió del centre. En conseqüència, en virtut de les atribucions que em confereix l'article 16 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,


Arxius: