·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Estudis


3 Fotos

Família de Química


La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

S'organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

Els cicles s'agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n'hi ha de 2.000, 1.700, 1.400 i 1.300 hores. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 1.700 o de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior.

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/quimica/

 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ D´OPERACIONS DE LABORATORI

Durada: 2000 hores (Modalitat Dual)

Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció riscos laborals i de protecció ambiental.

Quines sortides professionals ofereix aquest títol?

 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de laboratoris de  química
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a d'indústries químiques, alimentàries, farmacèutiques i transformadores
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a del sector mediambiental
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de control de qualitat de materials, metal·lúrgia i galvanotècnia
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a d'assajos de productes de fabricació mecànica
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de microbiologia alimentària, mediambiental, farmacèutica i d'aigües
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de matèries primeres i producte acabat 
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de control i recepció de matèries
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de centres de formació i investigación
 • Operador/a de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem
 • Mostrejador i assajos de camp.

Primer curs torn de matí

Mòduls primer curs 

Durada (hores)

Mòdul 1. Química aplicada

165

Mòdul 2. Mostreig i operacions unitàries de laboratori

132

Mòdul 3. Proves fisicoquímiques

121

Mòdul 4. Serveis auxiliars

55

Mòdul 5. Seguretat  i organització

77

Mòdul 6. Operacions d´anàlisi química

198

Mòdul 7. Emmagatzematge i distribució

44

Mòdul 8. Tècniques microbiològiques i biotecnològiques

121

Mòdul 11. Formació i orientació laboral

33

 

Segon curs torn de tarda

Mòduls segon curs 

Durada (hores)

Mòdul 9. Assajos materials

88

Mòdul 10. Principis de manteniment electromecànic

66

Mòdul 11. Formació i orientació laboral.

49

Mòdul 12. Empresa i iniciativa emprenedora

50

Mòdul 13. Anglès

99

Mòdul 14. Síntesi

33

Mòdul dual en operacions de laboratori

220

Formació en centres de treball

383

 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE  QUÍMICA INDUSTRIAL

Durada: 2000 hores (modalitat DUAL)

Competencia general

La competència general d'aquest títol consisteix a organitzar i controlar les operacions de les plantes de procés químic i de cogeneració d'energia i serveisauxiliars associats, supervisant i assegurant el seu funcionament, posada en marxa i parada, verificant les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes.

Quines sortides professionals ofereix aquest títol?

 • Aquest professional pot desenvolupar la seva carrera professional a les indústries químiques de diferents sectors (plàstics, pintures, principis actius, adhesius, aromes, petroquímica, gasos,  etc.), treballant com a:
 • Encarregat/ada de planta química
 • Encarregat/ada d'operacions de màquines per fabricar, transformar i condicionar productes químics
 • Supervisor/a d'àrea de producció d'energia
 • Supervisor/a d'àrea de serveis auxiliars
 • Cap d'equip en instal·lacions de tractament químic
 • Cap d'equip en magatzems en indústries químiques
 • Cap de parc de tancs en indústries químiques
 • Cap de zona de recepció i expedició de matèries i productes químics
 • Supervisor/a de sistemes de control
 • Supervisor/a d'àrea en plantes de química de transformació
 • Supervisor/a d'àrea de condicionat
 • Responsable de formulació

Primer curs torn de tarda

Mòduls primer curs 

Durada (hores)

Mòdul 1.Organització i gestió en indústries químiques

66

Mòdul 2.Transport de sòlids i fluids

99

Mòdul 3.Generació i recuperació d'energia

132

Mòdul 4.Operacions bàsiques en la indústria química

198

Mòdul 5.Reactors químics

99

Mòdul 6.Regulació i control de procés químic

198

Mòdul 7.Formulació i preparació de mescles

66

Mòdul 9.Prevenció de riscos en indústries químiques.

66

Mòdul 11. Prevenció riscos laborals

33

 

 

Mòdul segon curs SEGON CURS TORN DE TARDA

Durada (hores)

Mòdul 8.Condicionat i emmagatzematge de productes químics.

66

Mòdul 10.Manteniment electromecànic en indústries de procés.

66

Mòdul 11.Formació i orientació laboral.

49

Mòdul 12.Empresa i iniciativa emprenedora.

50

Mòdul 13.Anglès tècnic

99

Mòdul 14.Projecte d'indústries de procés químic

33

Formació en centres de treball.

416

Mòdul dual en indústries de procés químic

165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració d'aquestes empreses químiques:

 

 

 


Arxius: