·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Estudis

ESO


El centre disposa de diferents grups d'ESO corresponents als 4 nivells: 1er, 2on, 3er i 4t; que ofereixen una atenció completa i personalitzada als seus alumnes i els prepara per a fer front als desafiaments tecnològics i culturals que se'ls pugui presentar en el futur. 

E.S.O.

 

 1r cicle (12 a 14 anys)

1r

3 línies

2n

3 línies

 

 2n cicle (14 a 16 anys)

3r

2 línies

4t

3 línies

 

 

La finalitat de l'ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l'autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d'estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l'afectivitat de tots els nois i les noies.

 

El currículum de l'ESO inclou les competències següents:

  • Les competències pròpies de cada àmbit
  • Competències transversals:

 1. Competència Digital

 2. Competència personal i social:

 3. Competència d'aprendre a aprendre

 4. Competència social i ciutadana

 5. Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

 

Ensenyament – Aprenentatge

-  Agrupaments flexibles: una acció que hem establert per al tractament de la diversitat són els agrupaments flexibles a 2n d'ESO. D'aquesta manera, els alumnes s'agrupen segons el seu ritme d'aprenentatge i, com que els grups són reduïts,  poden rebre una atenció més individualitzada

-  Treball competencial des de 1r d'ESO

-  Participació en activitats per engrescar l'alumnat i implicar-lo en el seu procés d'aprenentatge: concurs de lectura en veu alta, picalletres, concurs de redacció de la Coca-Cola, el Gust per la Lectura, proves Cangur de Matemàtiques

-  Pla de Lectura:

- No hi ha escriptura sense lectura” Joaquim Dolz

-  Crèdit de Síntesi a 1r d'ESO amb col·laboració amb el Museu Egipci

-  Crèdit de Síntesi a 2n d'ESO emprant eines TAC per compartir documents, elaborar blocs i orientar-se amb les aplicacions de geolocalització Google

-  Una segona llengua estrangera: francès

-  Impuls de la llengua anglesa:

-          Grups reduïts per treballar l'anglès oral

-          Projectes per al proper curs pendents d'aprovació:

-          Monitor auxiliar en llengua anglesa

-          Colònies d'immersió d'anglès a 2n d'ESO

-          Intercanvi d'anglès amb l'escola alemanya Willi-Burth-Schule (nivells superiors).

 

Convivència i Coneixement Personal

-  Ambient de convivència i respecte envers els professors/es i companys/es

-  Pla d'Acció Tutorial estructurat segons les fases de creixement de l'alumne/a

-  Servei d'Orientació Psicopedagògica

-  Tutories d'Orientació Professional amb el suport de la Fundació Bertelsmann

-  Servei de Mediació:

  • Prevenció, gestió i resolució de conflictes
  • Aprenentatge de les habilitats Socials

-  Identificació amb el centre:

  • Participació activa organitzant la Jornada de Sant Jordi, Carnestoltes
  • Preparació de la festa de graduació
  • Els grans són un exemple per als petits
  • Alumnes mentors: alumnes que acullen, protegeixen i orienten els petits

Comunicació amb les famílies

Per a nosaltres com a centre, la comunicació amb els pares és fonamental:

 -  Entrevista individual d'acollida a 1r d'ESO (a principi de setembre, abans de començar les classes)

-  Reunió pares a final de setembre

-  Lliurament trimestral individual de notes

-  Reunions pares: viatge fi de curs 4t d'ESO

-  Reunions pares d'Orientació acadèmica i professional a 3r i 4t d'ESO

-  Preavaluacions

-  Podreu accedir a informació sobre el vostre fill, calendari d'activitats escolars, reunions, així com contactar amb el tutor/a del vostre fill/a a través de l'aplicatiu ClickEdu

-  Assessorament a pares des del departament d'Orientació, en cas que sigui necessari

Decisions que hem pres

-  Control de l'accés a l'Institut

-  Temps i llocs d'esbarjo diferenciats per etapes i nivells educatius

-  Carnet escolar del centre de colors

-  Mesures correctores adreçades a millorar els resultats educatius i promoure bons hàbits

 

Més informació, a document adjunt


Arxius: