·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Documents de Centre

Projecte Llingüístic (PL)


Projecte Llingüístic (PL)

Projecte Lingüístic de Centre garanteix la coherència i continuïtat de l'acció pedagògica seguint els criteris del PEC i les prescripcions i orientacions normatives vigents tenint en compte la realitat del centre. La Llei 12/2009, del 10 de juliol d'Educació, en el seu Títol II Del règim lingüístic del sistema Educatiu de Catalunya estableix el règim lingüístic del Sistema Educatiu i a l'article 14 determina que els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic on estigui definit el tractament de les llengües al centre. Així també el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. El projecte lingüístic recull els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües al nostre centre en l'actual marc plurilingüe. El PLC és un instrument d'organització i gestió a través del qual l'institut dissenya, a partir de la seva pròpia realitat i d'acord amb la normativa vigent, de quina manera plantejarà l'ús i l'ensenyament de la llengua catalana i de les altres llengües presents al currículum i, per tant, com vol desenvolupar el seu procés de normalització lingüística. Des d'aquest punt de vista, doncs, el projecte lingüístic de centre (PLC) té un caràcter tècnic i pedagògic (ja que ha de servir per plantejar les grans línies que han de presidir el procés d'ensenyamentaprenentatge de totes les llengües presents al currículum) i normatiu (perquè aquest plantejament ha d'articular, alhora, un procés de normalització lingüística coherent amb el marc legal vigent).


Arxius: