·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Documents de Centre

Projecte Educatiu de Centre (PEC)


Projecte Educatiu de Centre (PEC)

Aquest projecte educatiu de centre recull la concreció dels trets d'identitat, la formulació dels valors i principis pedagògics, l'expressió de l'estructura organitzativa del nostre institut així com els trets més destacats de la gestió del centre docent. Tanmateix el projecte educatiu de centre és un document fruit del consens entre tots els sectors que integren la comunitat educativa fet que atorga la qualitat d'orientar i vincular les actuacions de tots els membres de la comunitat escolar, que l'han de respectar. La realitat social i econòmica que envolta l'Institut, la ciutat Mollet del Vallès (zona industrial del Baix Vallès), defineix uns trets en relació al context en el què es troba el centre propis i característics prou significatius i singulars que constitueixen la base sobre la qual es basa el present projecte educatiu; en efecte, en aquest sentit concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d'acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius de l'institut.


Arxius: