·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Assessorament i reconeixement

Servei de Reconeixement


A qui s'adreça?

S'adreça a les persones adultes interessades en obtenir un reconeixement acadèmic de la seva trajectòria i experiència professional que els hi permeti l'accés a la formació professional segons allò que s'ha proposat en la fase d'assessorament.

 Què és?

És un servei personalitzat que permet, un cop realitzada la fase d'assessorament, reconèixer la seva experiència laboral i professional com equivalent a certs mòduls o unitats formatives, a fi i efecte de la seva inserció en el sistema educatiu de formació professional.

El servei d'assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada,  i té un cost determinat per l'ordre  ENS/270/2012 de 31 d'agost, que és de 18,00 € per unitat formativa de la qual es sol·licita reconeixement

Sol·licitar el servei?

El servei de reconeixement es sol·licita als centres mitjançant imprès  que es facilita a secretaria o es descarrega de la pàgina web en els terminis establerts (veure calendari).

Oferta de places

L'oferta de places és la següent:

Grau

Sigla

Places

Nom del cicle

Mitjà

EE10

6

Instal·lacions elèctriques

Superior

QUA0

6

Química Industrial

Mitjà QU20 6 Operacions de laboratori

  Documentació requerida per sol·licitar el servei:

La documentació que cal aportar és la següent:

  • Imprès de sol·licitud (dos exemplars, un pel centre i un per l'interessat/da), fer click al final de la pàgina per descarregar
  • DNI o document d'identitat vàlid i equivalent (original i còpia)
  • Informe d'assessorament (original i còpia)
  • Informe de vida laboral (treballadors assalariats)o Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Mutualitat laboral (treballadors autònoms) o Certificat d'Empresa (activitats socials sense relació laboral)
  • Qualsevol altre documentació que pugui ajudar a acreditar l'experiència laboral o els coneixements com ara liquidacions de l IAE, declaració personal de les activitats realitzades, etc.

Documentació a portar a la secretaria del Centre en horari d'apertura

Matí: de dilluns a divendres de 11,00 a 13,00

Tarda : dimarts i dimecres DE 16,00 A 18,00

Un cop sol·licitat el servei es publicarà la llista provisional d'admesos, i es concedirà un temps per efectuar reclamacions si cal. Passat aquest període i un cop resoltes les reclamacions que hi pogués haver, es publicarà la llista definitiva d'admesos i es concedirà un termini per efectuar el pagament i aportar la documentació per formalitzar la inscripció. (veure calendari pels terminis)

 Documentació requerida per la inscripció:

  • Full d'inscripció (fer click al final de la pàgina per descarregar)
  • Resguard bancari de justificació de pagament del preu corresponent o document justificatiu de bonificació o exempció si s'escau

Documentació a portar a la secretaria del Centre en horari d'apertura

Matí: de dilluns a divendres de 11,00 a 13,00

Tarda : dimarts i dimecres DE 16,00 A 18,00

On puc obtenir més informació?

A la web del Departament d'Ensenyament: http://www20.gencat.cat/ensenyament

Als centres que ofereixin el serveis d'assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges presencialment o al seu web.

Al web: http://www.iesmollet.net  

 

 Impresos: (fer click a sobre per descarregar)

 


Arxius: