·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Assessorament i reconeixement

Servei d'assesorament


 

ASSOLEIX EL TEU OBJECTIU PROFESSIONAL

A qui s'adreça?

S'adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació proposat.

 Què m'ofereix?

 • Disposar de forma individual d'un assessor especialista en una família professional que m'ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
 • Entendre les possibilitats que m'ofereix el sistema de Formació Professional i com puc beneficiar-me'n.
 • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament  per continguts d'un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
 • Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
 • Assessorament per decidir l'estratègia de formació que millor s'adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
 • Disposar d'un informe d'assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
 • L'informe d'assessorament obtingut és un requisit per  presentar-se al servei de reconeixement de l'experiència laboral.

 Què és?

És un servei personalitzat que ajuda a  les persones a definir i assolir el seu objectiu  professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l'anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d'un pla de treball  per a aconseguir-ho.

El servei d'assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada,  i té un cost determinat pel preu públic de 60,00 €

Com es sol·licita el servei?

El servei d'assessorament es sol·licita als centres mitjançant imprès  que es facilita a secretaria o es descarrega de la pàgina web en els terminis establerts.

Primerament s'ha de sol·licitar el servei (DNI+ imprès) i un cop verificat que s'està admès (llista definitiva) s'ha de formalitzar la inscripció.

Oferta de places

La oferta de places és la següent:

Grau

Sigla

Places

Nom del cicle

Superior

QUA0

6

Química Industrial

Mitjà

QU20

6

Operacions de laboratori

Mitjà

EE10

6

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

 Documentació requerida per sol·licitar el servei:

 • Sol·licitud del servei d'assessorament (per descarregar, anar a la secció d'arxius al final d'aquesta pàgina)
 • Fotocòpia de DNI, NIE o passaport, vàlids, acompanyats de l'original per verificació.

El criteri per l'ordre d'admissió serà el de donar prioritat als sol·licitants de major edat 
Així es publicarà la llista d'admesos i de reserves, en funció del criteri d'admissió i les places ofertades per cada modalitat.
En cas de voler efectuar una reclamació, per estar en desacord amb la llista provisional, s'utilitzarà l'imprès que es troba al final de la pàgina de les llistes provisionals .
La presentació de la reclamació es farà, per escrit, al mateix centre al que s'ha presentat la sol·licitud.

La documentació s'ha de portar a la secretaria del centre en horari d'obertura:

 • Matí: de dilluns a divendres de 11,00 a 13,00.
 • Tarda : dimarts i dimecres de 16,00 a 18,00.

 Documentació requerida per la inscripció:

 • Full d'inscripció (per descarregar, anar a la secció d'arxius al final d'aquesta pàgina)
 • Resguard bancari de justificació de pagament del preu corresponent o document justificatiu de bonificació o exempció si s'escau.

Aquesta documentació s'ha de portar a la secretaria del centre en horari d'obertura:

 • Matí: de dilluns a divendres de 11,00 a 13,00.
 • Tarda : dimarts i dimecres de 16,00 a 18,00.

La manca de formalització en el termini establert (veure calendari , més avall) i amb la documentació requerida produirà la pèrdua del dret a la inscripció, donant opció al primer reserva disponible al dia següent de finalitzar el període d'inscripció.

On puc obtenir més informació?

A la web del Departament d'Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/

Als centres que ofereixin el serveis d'assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges presencialment o al seu web.

Al web: http://www.iesmollet.net

 


Arxius: