·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Assessorament i reconeixement

Llistes admesos i reclamacions


Llista provisional d'admesos

Els candidats admesos són aquells per els quals les 4 últimes xifres del DNI o NIE coincideixen amb les publicades a la llista.

Passat el període de reclamacions es publicarà la llista definitiva i els admesos hauran de procedir a la inscripció, pagament del preu públic i a fer la tramitació a secretaria

 

CFPM MECANITZACIÓ (FM20)

 

 

CFPS PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA


 

CFPS DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA


 

CFPM OPERACIONS DE LABORATORI (QU20)

 

 

CFPS QUÍMICA INDUSTRIAL (QUA0)

 

En cas de desacord es pot formular reclamació amb el formulari adjunt a la secretaria del matexi centre.

 

Llista definitiva d'admesos


 

Documentació que han d’aportar les persones matriculades

A la primera sessió d’assessorament cal aportar la documentació següent:

Documentació obligatòria:

□      Currículum vitae

□      Informe de Vida laboral (sol·licitar a la Tresoreria de la Seguretat Social)

Documentació opcional:

□      Certificat d’empresa o carta d’empresa on s’indiqui les funcions i activitats realitzades

□      Títols o certificats justificatius de titulacions oficials obtingudes

□      Títols o certificats justificatius de cursos realitzats (amb el nombre d’hores realitzades)

 

 

Formulari per reclamacions a les llistes provisionals


Arxius: